PREVENCE - Požární ochrana v bytových domech aneb Ruská ruleta o život i o peníze 19. 02. 2007

Díl třetí: Hasicí přístroje - jejich umisťování a provádění kontrol
Přenosné hasicí přístroje (PHP) jsou naprosto nenahraditelným pomocníkem při prvotním hasebním zásahu. S jejich pomocí se často podaří požár zlikvidovat v úplném počátku a nedojde tak k jeho rozšíření a napáchání mnohonásobně větších škod.
Mezi obyvateli i vlastníky bytových domů je však bohužel rozšířen mylný názor, že v tomto typu staveb hasicí přístroje být nemusí. Opak je však pravdou a pokud hasicí přístroje v bytovém domě skutečně nejsou instalovány, dopouští se vlastník domu porušení zákona o požární ochraně !
Přenosné hasicí přístroje musí být podle vyhlášky o požární prevenci instalovány v těch podlažích, které neslouží k bydlení. Tedy zpravidla v prostorách domovních sklepů a na půdách, které slouží jako sklady nebo sušárny prádla apod. Na každých započatých 200m2 podlahové plochy každého podlaží se instaluje jeden PHP. U budov projektovaných po roce 1976 je návrh umístění PHP součástí projektu. Hasicí přístroje se pak umisťují v souladu s ním. U bytových domů se zpravidla volí nejběžnější PHP práškové s náplní 6 kg. Hasicí schopnost je dostatečná aby byl uhašen televizor, počítač, elektromotor, rozvaděč, nebo hořící fritovací hrnec či pánev.
Hasicí přístroje se v bytových domech instalují bez ohledu na to, zda jsou v domě požární hydranty či nikoliv. Omylem je myslet si, že „pokud mám v domě hydranty, hasičáky mít už nemusím“.
PHP se umisťují tak, aby byly trvale volně dostupné a rukojeť byla nejvýše 150 cm nad podlahou (doporučuje se spíše níže – tedy kolem 1 m) . Pokud je přístroj instalován ve skrytém prostoru (např. za dveřmi sklepa) označuje se jeho umístění příslušnou tabulkou podle ČSN ISO 3864 a nařízení vlády č. 11/2002 Sb.
Laická kontrola hasicího přístroje se provádí jednou za 30 dní podle čl. 4.2. ČSN ISO 11602-2. Kontrola provozuschopnosti prostřednictvím odborníka (lidově řečeno „revizáka“) se musí provést nejméně jednou ročně. Doklad o roční kontrole musí být uložen pro případ, že dojde k požáru a k použití PHP nebo jako doklad pro kontrolu provedenou Hasičským záchranným sborem kraje. Pokud v bytovém domě hasicí přístroje osazeny nejsou nebo jsou nesprávně umístěny či není prováděna jejich kontrola, jedná se o porušení zákona o požární ochraně a příslušný Hasičský záchranný sbor kraje může vlastníkovi domu udělit pokutu až do výše 250 tisíc Kč. Bližší podrobnosti o povinnostech právnických osob jsou uvedeny v zákoně o PO č. 133/1985 Sb., v platném znění a ve vyhlášce o požární prevenci č. 246/2001 Sb.

Soubor 1  |  Soubor 2  |  Soubor 3  |  Soubor 4